privacy wet mei 2018

Privacy statement

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Timmerbedrijf Meulenbroeks BV.

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Voor Timmerbedrijf Meulenbroeks BV is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Timmerbedrijf Meulenbroeks bv  spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en rekeningnummer, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze Timmerbedrijf Meulenbroeks bv  uw persoonsgegevens verwerkt en beschermd.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien u gebruik wilt maken van de diensten van Timmerbedrijf Meulenbroeks bv , is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te voeren.

Doeleinden van de verwerking:

Timmerbedrijf Meulenbroeks bv zal uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden

 • Het communiceren met klanten
 • offerte behandelingen
 • Het voeren van de financiële administratie en personeels-/salarisadministratie;

Categorieën persoonsgegevens:

 • Van klanten: Naam en functie contactpersoon, geslacht, emailadres, doorkiesnummer/mobiel nummer, IP-adres en bezoekhistorie, voicelog telefonisch contact met Timmerbedrijf Meulenbroeks bv , eventuele persoonlijke quotes geplaatst op het online-platform; (adres, woonplaats, banknummers etc. betreffen uitsluitend de zakelijke gegevens),
 • Van medewerkers: Naam, adres, woonplaats, BSN, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, bankgegevens, salarisgegevens, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, verzuimgegevens en overige werk-gerelateerde gegevens, foto’s, quotes.

Grondslag voor gegevensverwerking

Timmerbedrijf Meulenbroeks bv  verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van de overeenkomst, of op grond van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Timmerbedrijf Meulenbroeks bv , of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

 • Overeenkomst: Voor het leveren van diensten wordt een overeenkomst opgesteld tussen de klant en Timmerbedrijf Meulenbroeks bv . Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.
 • Wettelijke plicht: Timmerbedrijf Meulenbroeks bv  verwerkt tevens uw persoonsgegevens indien dit nodig is ter voldoening aan wettelijke verplichting die op Timmerbedrijf Meulenbroeks bv rust.
 • Gerechtvaardigd belang: Indien Timmerbedrijf Meulenbroeks bv  een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is Timmerbedrijf Meulenbroeks bv  gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken.
 • Toestemming: Als Timmerbedrijf Meulenbroeks bv  persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal Timmerbedrijf Meulenbroeks bv  uw toestemming vragen voordat Timmerbedrijf Meulenbroeks bv  de persoonsgegevens gaat verwerken.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Timmerbedrijf Meulenbroeks bv  kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.

Timmerbedrijf Meulenbroeks bv  maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft Timmerbedrijf Meulenbroeks bv  verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.

Timmerbedrijf Meulenbroeks bv  verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Timmerbedrijf Meulenbroeks bv  geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

Bewaartermijn

Timmerbedrijf Meulenbroeks bv  waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Beveiliging en integriteit van gegevens

Timmerbedrijf Meulenbroeks bv  heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging is opgenomen. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens Timmerbedrijf Meulenbroeks bv  betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Timmerbedrijf Meulenbroeks bv  vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of een verzoek te doen aan de balie op ons kantoor. U heeft de volgende rechten:

 • Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door Timmerbedrijf Meulenbroeks bv  over u verwerkte persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;
 • Recht op gegevens wissing: u heeft het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens indien Timmerbedrijf Meulenbroeks bv  deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
 • Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, Timmerbedrijf Meulenbroeks bv  de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking doeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door Timmerbedrijf Meulenbroeks bv  over te laten dragen aan een andere organisatie;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Timmerbedrijf Meulenbroeks bv . Bij een dergelijk verzoek zal Timmerbedrijf Meulenbroeks bv  de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

Klachten

Indien u een klacht hebt over de werkwijze van Timmerbedrijf Meulenbroeks bv , kunt u dit melden bij Timmerbedrijf Meulenbroeks bv zelf, of u kunt een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: Website Autoriteit Persoonsgegevens

Contact

U kunt contact opnemen met de Privacy Officer van Timmerbedrijf Meulenbroeks bv via het onderstaande adres:

Timmerbedrijf Meulenbroeks BV, St. Cornelisstraat 28, 5095 AZ te Hooge Mierde